QUOTE

Kompaniýanyň tertibi

“Xuzhou Bonovo Machinery & Equipment Co., Ltd.” R&D, gurluşyk tehnikasynyň goşundylaryny öndürmek we satmak we GET böleklerini birleşdirýän professional kompaniýa.Ahyrky ulanyjylardan we OEM hyzmatdaşlaryndan başlap, dilerlerimize çenli Bonovo ajaýyp hil we müşderi hyzmaty bilen meşhurlyk gazandy.Gaýtadan işlemegi goldamakda OEM hökmünde dünýä belli dilerler bilen berk hyzmatdaşlygy ýola goýduk we içerki we daşary ýurt öndürijileri üçin goldaw hyzmatlaryny etdik.

Ösen önümçilik tehnologiýasy we senagat toparlarynda çeşme artykmaçlyklary bilen Bonovo, Bonowo bölekleri we 2 sany esasy iş bölümini döretdi.Dig-Dog enjamlarywe “Bonovo” topary, markalaryň eýesi, diler ýa-da ahyrky ulanyjy bolsaňyz-da, size her dürli hilli tehnika önümlerini hödürlemäge ukyplydyr.“Bonovo” ýokary hilli çelekler, çalt birikdirijiler, gysgyçlar, gollar we bumlar, pulwerizatorlar, ýyrtyklar, başam barmaklar, dyrnaklar, döwüjiler we her dürli ekskawatorlar, tigirli ýük göterijiler, tigir ýükleýjiler we buldozerler bilen tanalýar.

“Bonovo” goşundylary, 1998-nji ýyldan bäri ýokary hilli goşundylar bermek arkaly müşderilere has köpugurlylygy we öndürijiligi almaga kömek edýär.Önümçilik meýdany 550,000 inedördül metr we ýyllyk önümçiligi 6000 tonna bolan hil barlagy kesmekden, bölmekden, gaýtadan işlemekden, kebşirlemekden, partlamadan gurnama we boýag işlerine çenli dowam edýär.Bonovo doly we täsirli hil barlagy ulgamyny döretdi we ISO9001: 2000 , CE , SGS şahadatnamasyny aldy.BONOVO markasynyň üstünlik gazanmagynyň esasy faktorlary bolan ýokary hilli materialyň we ösen ýylylygy bejermek tehnologiýasynyň ajaýyp birleşmesine düşünýäris.Güýçli Ylmy barlaglar we hünärmen satuw toparynyň köpüsi, öz islegleriňizi haýal etmän kanagatlandyryp biler.

Üstünligimiziň gönüden-göni üstünlikleriňize baglydygyny bilýäris we geljekde has köp zat etmek üçin näme edip biljekdigimizi ara alyp maslahatlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.BONOWO bilen işleşmegi göz öňünde tutanyňyz üçin sag boluň.

Korporatiw medeniýet

Bizi saýlamak, iň abraýly ulanyjy tejribesini üpjün eder, önümlerimiz we hyzmatlarymyz hünärmen we birinji derejeli

Missiýanyň beýany

Amatly goşmaçany saýlaň, iş wagtynda sansyz sagat we býudjet tygşytlamaga kömek edýär.Müşderilerimize yzygiderli laýyk goşundy bermek biziň wezipämizdir.Müşderä her gün has köp işlemäge we öndürijiligiň ýokarlanmagy bilen her gün has köp işlemäge kömek edýäris.Iň oňat ýerine ýetirýäris.

Biziň pelsepämiz

Müşderi birinji ýerde durýar, garaşýan zatlaryňyzdan has ýokary çykmak üçin ähli tagallalary edýäris, bu biziň höwesimiz. Jikme-jiklikler.

Ösüş ýoly

2022-nji ýylda dört patent üstünlikli hasaba alyndy
2021-nji ýylda “Bonovo” topary doly maşyn biznes bölümini döretmek üçin üstünlikli üýtgedildi we Digdog söwda belligi hasaba alyndy
2020-nji ýylda Bonowo Amerikan Conepxo sergisine we Russiýanyň CTT sergisine gatnaşdy
2018-nji ýylda uzyn goluň peýdaly model patenti üstünlikli hasaba alyndy
2016-njy ýylda Bonowo zawod bilen söwdanyň birleşmegini amala aşyrdy
2015-nji ýylda Bonowo söwda belligi üstünlikli hasaba alyndy
2012-nji ýylda “Xuzhou Bonovo Machinery and Equipment Co., Ltd.” döredildi

2022

2021

2020

2018

2016

2015

2012

Sergi

CONEXPO-CONAGG

2023

CONEXPO-CONAGG

2023

Bauma

2020

Bauma

2020

Bauma

2018-01

Bauma

2018-01

Bauma

2016-02

Bauma

2016

Bauma

2020

Bauma

2020

Şahadatnama